Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές. Έχει διαρθρωθεί με τρόπο ώστε να είναι συνεπές με τους στόχους του Τμήματος και να εντάσσεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές.

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών. Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια.  Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό.

Το πρόγραμμα σπουδών δεν διαχωρίζει κύκλους μαθημάτων. Το Τμήμα θεωρεί τα μαθήματα των πρώτων τριών ετών ως υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 40% των προσφερόμενων μαθημάτων και περίπου στο 60% των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος. Επίσης προσφέρονται τριάντα δύο (32) προαιρετικά μαθήματα, τα οποία ονομάζονται Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) και δέκα επτά (17) μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ). Όλα τα μαθήματα έχουν διδακτικές μονάδες και πιστωτικές μονάδες ECTS και συνυπολογίζονται στον υπολογισμό του Διπλώματος. 

Διαβάστε από τον επίσημο ιστότοπο του Τμήματος τη δομή και τις κατευθύνσεις του ΠΠΣ και δείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών 2011-12.

Μαθήματα

Ακολουθεί ο κατάλογος μαθημάτων του ΠΠΣ όπου για κάθε μάθημα υπάρχουν σύνδεσμοι σε ενδεικτικά θέματα εργασιών και εξετάσεων και σε δείγματα εργασιών των φοιτητών. Με κλικ στο όνομα του μαθήματος μπορείτε να δείτε την περιγραφή του όπως εμφανίζεται στον οδηγό σπουδών.

Κωδικός
Όνομα
Τύπος
Δ/Μ
ECTS
Δείγματα Θεμάτων Εργασιών
Δείγματα Θεμάτων Εξετάσεων
Δείγματα Εργασιών
1o Εξάμηνο
1002 Αγγλικά Ι  Υ0  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
1102 Απειροστικός Λογισμός Ι  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
1152 Πληροφορική Ι  Υ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
1201 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης Ι  Υ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
1250 Ιστορία Σχεδίασης και Τεχνολογίας Ι Υ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
1303 Στούντιο Ι (Σχέδιο/Χρώμα)  Υ      Ε1
1350 Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου I  Υ0       
1400 Φυσική για Μηχανικούς  Υ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
2ο Εξάμηνο
2102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
2201 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης ΙΙ  Υ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
2250 Ιστορία Σχεδίασης και Τεχνολογίας ΙΙ  Υ  ΘΕ1 ΘΕξ1 Ε1, Ε2
2303 Στούντιο ΙΙ (Σχέδιο/Χρώμα)  Υ      Ε1
2352 Αγγλικά ΙΙ  Υ0  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2
2450 Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου ΙΙ  Υ0       
3052 Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
3152 Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Ι  Υ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
3ο Εξάμηνο
2153 Πληροφορική ΙΙ  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1  
2402 Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ  Υ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
3252 Στούντιο ΙΙΙ, Δισδιάστατος και τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα και Παραδοσιακά Μέσα  Υ  4,5  ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1, Ε2
3302 Αγγλικά ΙΙΙ  Υ0  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
3350 Διακριτά Μαθηματικά  Υ  4,5  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
3402 Τεχνική Μηχανική  Υ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
3450 Διαφορικές Εξισώσεις  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
4ο Εξάμηνο
4002 Αγγλικά IV  Υ0  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
4050 Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία  Υ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
4201 Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
4302 Στούντιο ΙV, Δισδιάστατος και Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα και Παραδοσιακά Μέσα  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1, Ε2
4353 Υλικά  Υ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
4404 Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική  Υ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
4500 Τεχνικό Σχέδιο  Υ0  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
6102 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
5ο Εξάμηνο
4251 Επιχειρησιακή Έρευνα/Μάνατζμεντ  Υ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
5000 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
5050 Ιστορία της Τέχνης Ι  Υ       
5151 Σχεδίαση με Η/Υ  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
5202 Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό  Υ  4,5  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
5301 Στούντιο V  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1, Ε2
7201 Εργονομία Υ  4,5    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
6ο Εξάμηνο
4151 Διαδραστική Σχεδίαση  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1 Ε1, Ε2
6151 Γραφικά  Υ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
6200 Σχεδίαση Συστημάτων (Systems Design)  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
6301 Στούντιο VI  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1, Ε2
6352 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  Υ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
6401 Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο  Υ  ΘΕ1, ΘΕ2    
9902 Διαχείριση Σχεδίασης  Υ  ΘΕ1   Ε1, Ε2
7ο Εξάμηνο
7103 Θεωρία Επικοινωνίας  ΕΕ    ΘΕξ1  
7150 Σχεδίαση για Όλους  ΥΕΚΙ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
7253 Θεωρία Οργανώσεων  ΥΕΚΙΙΙ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
7302 Στούντιο VII  ΥΕΚΙ/ΙΙ  ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1, Ε2
7351 Ειδικά Θέματα Υλικών  ΥΕΚΙΙ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
7401 Γραφιστική  ΕΕ  4,5  ΘΕ1   Ε1, Ε2
7551 Οπτικοακουστικές Τεχνικές  ΕΕ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
7650 Πολυπλοκότητα σχεδιαστικών και αλληλεπιδραστικών διεργασιών  ΕΕ  ΘΕ1 ΘΕξ1  
7750 Εισαγωγή στην επιστήμη του παγκόσμιου ιστού  ΕΕ  4,5       
8202 Παραστατική Κινηματογραφία  ΕΕ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
8ο Εξάμηνο
6051 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ  ΕΕ       
7452 Προσομοίωση  ΕΕ  ΘΕ1, ΘΕ2    
8053 Σχεδίαση και Τεχνολογίες Πολυμέσων  ΥΕΚΙ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
8100 Κοινωνιολογία  ΕΕ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
8150 Γνωστική Επιστήμη  ΥΕΚΙ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
8301 Στούντιο VIII  ΕΕ  ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1, Ε2
8350 Σχεδίαση Βιομηχανικών Συστημάτων  ΥΕΚΙΙ/ΙΙΙ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
8401 Εκτυπωτική  ΕΕ  ΘΕ1   Ε1, Ε2
8450 Ανάλυση Προϊόντων με Η/Υ  ΥΕΚΙΙ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
8500 Οργανωσιακή Συμπεριφορά  ΥΕΚΙΙΙ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
8550 Τεχνητή Νοημοσύνη  ΕΕ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
8600 Βάσεις Δεδομένων  ΕΕ  ΘΕ1    
8750 Σχεδίαση Oχημάτων  ΕΕ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1  
8800 Σχεδίαση Πληροφορίας  ΥΕΚΙ       
8851 Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών  ΥΕΚΙΙ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
8900 Πρακτική Άσκηση  Υ       
8950 Πρακτική Άσκηση (Συνεχιζόμενη)  ΕΕ       
9602 Πληροφορική Κινηματογραφία  ΕΕ  4,5    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
9ο Εξάμηνο
7800 Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης  ΕΕ  4,5  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
8251 Ρομποτική  ΥΕΚΙΙ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
9100 Νομικά στο Design  ΕΕ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2  
9150 Εισαγωγή στο Περιβάλλον  ΕΕ       
9301 Ψυχολογία Καταναλωτή  ΕΕ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
9351 Μηχανοτρονική  ΥΕΚΙΙ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
9400 Συνεργατικά Συστήματα  ΕΕ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
9450 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΥΕΚΙΙΙ 4 5 ΘΕ1 ΘΕξ1  
9501 Σχεδίαση Παραγωγής  ΥΕΚΙΙΙ    ΘΕξ1, ΘΕξ2  
9552 Εικονική Πραγματικότητα  ΥΕΚΙ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
9650 Περιβαλλοντικά Προβλήματα Πλανητικής Κλίμακας  ΕΕ       
9700 Φύλο, Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες  ΕΕ       
9800 Προηγμένες Διεπαφές Χρήστη  ΥΕΚΙ  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
9851 Παιχνίδια Υπολογιστών / Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία  ΕΕ  ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
9951 Ειδικά Θέματα Πληροφορικής Κινηματογραφίας  ΕΕ  4,5  ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2

Διπλωματικές Εργασίες

Κατεβάστε τον πλήρη κατάλογο διπλωματικών εργασιών του Τμήματος.

Ενδεικτικές διπλωματικές εργασίες

Ακολουθεί λίστα ενδεικτικών διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Σε όσες
περιπτώσεις κάποια διπλωματική οδήγησε σε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο, παρατίθεται και η αντίστοιχη δημοσίευση/ανακοίνωση.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Για την άμεση επαφή των φοιτητών με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι, το ΤΜΣΠΣ ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα σπουδών του, ως υποχρεωτικό μάθημα με υψηλή βαρύτητα, την Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μπορείτε να επισκευτείτε τη σελίδα: Άλλες Δραστηριότητες

Στατιστικά Στοιχεία

Παρακάτω περιέχονται στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό εγγεγραμμένων, τον αριθμό αποφοίτων, τη  διάρκεια φοιτησης, το βαθμό πτυχίου και τις βαθμολογίες των φοιτητών στα μαθήματα.

Εγεγραμμένοι φοιτητές από το έτος 2007 έως και το  έτος 2011

ΕΤΟΣ Αριθμός εγγραφών
2007 61
2008 78
2009 78
2010 78
2011 80
ΣΥΝΟΛO 375

Αριθμός αποφοίτων ανά έτος αποφοίτησης

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000 48 1 11 12 9 4 4 5 2
2001 45   1 2 8 10 12 10 2
2002 37       3 15 10 7 2
2003 23         5 11 5 2
2004 30         2 8 16 4
2005 6             5 1
2006 2               2
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 191                

Εξέλιξη του αριθμού αποφοίτων και διάρκεια σπουδών

ΕΤΟΣ Εισαγωγής Αριθμός αποφοίτων ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (χρόνια)      
  5 6 7 8 9 10 11 12 Δεν έχουν αποφοιτήσει Σύνολο Διαγραφές
2000 48 1 6 15 9 6 2 7 2 28 82 6
2001 45   2 5 11 12 13 2   20 72 7
2002 37   2 7 13 13 2     18 65 10
2003 23   1 15 5 2       28 65 14
2004 30 1 3 22 4         28 63 5
2005 6   5 1           50 63 7
2006 2   2             55 61 4

Ο μέσος χρόνος αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με τα στοιχεία που εξάγονται από το φοιτητολόγιο είναι 7,68 έτη.

Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός διπλώματος των αποφοίτων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ       ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ (%)         
Έτος Αποφοίτησης 5-5,9 6-6,9 7-8,4 8,5-10 5-5,9 6-6,9 7-8,4 8,5-10 Μέσος Όρος
2004-05 0 0 1 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 7,69
2005-06 0 3 7 1 0,00% 27,27% 63,64% 9,09% 7,36
2006-07 0 5 9 0 0,00% 35,71% 64,29% 0,00% 7,14
2007-08 0 3 10 0 0,00% 23,08% 76,92% 0,00% 7,4
2008-09 0 3 24 0 0,00% 11,11% 88,89% 0,00% 7,45
2009-10 0 7 36 2 0,00% 15,56% 80,00% 4,44% 7,42
2010-11 0 22 40 3 0,00% 33,85% 61,54% 4,61% 7,29
                   
Σύνολο 0 43 127 6 0,00% 24,43% 72,16% 3,41% 7,39*

*Προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους μέσων όρων

Επιδόσεις φοιτητών

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των φοιτητών σε κάθε μάθημα

Επιδόσεις φοιτητών στα μαθήματα του ΠΠΣ

Αξιολόγηση Μαθημάτων από τους Φοιτητές

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου και εν γένει των υπηρεσιών του Τμήματος από τους φοιτητές καθιερώθηκε στα τελευταία χρόνια ως ένα βασικό μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Τα τελευταία εξάμηνα η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά. Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν e-mail ένα περίπου μήνα πριν τη λήξη των μαθημάτων που τους ζητά να αξιολογήσουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει παραθέτοντας από ένα link για κάθε μάθημα. Στις εξετάσεις το σύστημα κλείνει. Η ανωνυμία του συστήματος είναι εξασφαλισμένη.

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Στα παρακάτω αρχεία περιέχονται: Τα αριθμητικά αποτελέσματα αξιολόγησης (μέσος όρος βαθμολογίας ανά μάθημα και ανά ερώτηση του ερωτηματολογίου), και τα ποιοτικά σχόλια των φοιτητών (όσα υπάρχουν) ανά μάθημα. Στο χειμερινό εξάμηνο αξιολογήθηκαν με ξεχωριστό ερωτηματολόγιο τα εργαστηριακά μαθήματα. Τα αρχεία είναι σε μορφή Microsoft Excel 2007.

Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012

Αριθμητικά αποτελέσματα αξιολόγησης

Αριθμητικά αποτελέσματα αξιολόγησης εργαστηριακών μαθημάτων

Ποιοτικά σχόλια φοιτητών

Εαρινό εξάμηνο 2011-2012

Αριθμητικά αποτελέσματα αξιολόγησης

Ποιοτικά σχόλια φοιτητών