Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

ΠΜΣ: Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Το τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι να gκαταρτίσει επιστήμονες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη και την τέχνη για να σχεδιάσουν εύχρηστα και λειτουργικά Προϊόντα και Συστήματα στην αναδυόμενη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Διαβάστε από τον επίσημο ιστότοπο του Τμήματος τις θεματικές ενότητες του ΠΜΣ και δείτε τον κανονισμό σπουδών.

Μαθήματα

Ακολουθεί ο κατάλογος μαθημάτων του ΠΜΣ όπου για κάθε μάθημα υπάρχουν σύνδεσμοι σε ενδεικτικά θέματα εργασιών και εξετάσεων και σε δείγματα εργασιών των φοιτητών. Με κλικ στο όνομα του μαθήματος μπορείτε να δείτε την περιγραφή του όπως εμφανίζεται στον οδηγό σπουδών.

Όνομα
ECTS
Δείγματα Θεμάτων Εργασιών
Δείγματα Θεμάτων Εξετάσεων
Δείγματα Εργασιών
1ο Εξάμηνο
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης 6 ΘΕ1    
Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστημάτων (Στούντιο) 6 ΘΕ1   Ε1, Ε2
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ 6 ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 6 ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1 Ε1, Ε2
Εισαγωγή στην Πληροφορική και σε Σχεδιαστικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου και Ψηφιακών Μέσων ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 2   ΘΕξ1, ΘΕξ2  
2ο Εξάμηνο
Εργονομία και Σχεδιαση για Ολους 6 ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1, Ε2
Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστημάτων (Στούντιο 2) 6 ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1, Ε2
Σχεδίαση και Ανάλυση με Η/Υ 6 ΘΕ1, ΘΕ2 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό 6   ΘΕξ1, ΘΕξ2  
Προηγμένες Διεπαφές Χρήστη 6 ΘΕ1 ΘΕξ1 Ε1, Ε2

Διπλωματικές Εργασίες

Κατεβάστε τον πλήρη κατάλογο διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ.

Ενδεικτικές διπλωματικές εργασίες

Ακολουθεί λίστα ενδεικτικών διπλωματικών εργασιών του ΜΠΣ. Σε όσες περιπτώσεις κάποια διπλωματική οδήγησε σε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο, παρατίθεται και η αντίστοιχη δημοσίευση/ανακοίνωση.

Στατιστικά Στοιχεία

Παρακάτω περιέχονται στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό εγγεγραμμένων, τον αριθμό αποφοίτων, τη  διάρκεια φοιτησης, το βαθμό πτυχίου και τις βαθμολογίες των φοιτητών στα μαθήματα.

Νεες Εγγραφές κατ' έτος από το ακ. έτος 2007-2008 έως το 2011-1012

AKAΔ. ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
2007-2008 13
2008-2009 15
2009-2010 9
2010-2011 12
2011-2012 11
Σύνολο 60

Εξέλιξη του αριθμού αποφοίτων και διάρκεια σπουδών


Ακαδ. έτος αποφοίτησης 
       
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο Αποφοίτων  Δεν έχουν αποφοιτήσει  Διεγρα-φέντες  Σύνολο
Ακαδ. έτος Εισαγωγής                         
2003-2004 7 2   1 1 2     13   5 18
2004-2005   3 2 2 2 4     13   9 22
2005-2006     1 6 5 4 4   20   7 27
2006-2007       2 5 3 2   12   7 19
2007-2008         4 2 2   8   5 13
2008-2009           2 12   14   1 15
2009-2010             4   4 3 2 9
2010-2011               1 1 9 2 12
2011-2012                 0 10 1 11
Σύνολα: 85 22 39 146

Επιδόσεις μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Εξ. Τίτλος μαθήματος  Δηλώσεις Εξετ. στην κανονική Πέρασαν στην κανονική ΜΟ στην κανονική Εξετ. σε επαναλη-πτική Πέρασαν σε επαναλη-πτική ΜΟ σε επαναλη-πτική Σύνολο επιτυχό-ντων
1 Εφαρμοσμένα μαθηματικά 12 7 6 5,83       6
1 Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή 12 9 6 6 4 4 5,75 10
1 Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ 12 10 8 6,31 2 2 5,5 10
1 Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστημάτων (Στούντιο) 12 10 10 6,95       10
1 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης 12 10 10 6,6       10
1 Εισαγωγή στην Πληροφορική και σε Σχεδιαστικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου και Ψηφιακών Μέσων 12 10 10 6,3       10
2 Εργονομία και Σχεδίαση για Όλους 10 7 7 8 1 1 5,5 8
2 Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό 10 8 6 5,83 2 2 5,5 8
2 Σχεδίαση και Ανάλυση με Η/Υ 10 8 7 6,71 1     7
2 Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστημάτων (Στούντιο) 10 8 8 7,88       8
2 Προηγμένες Διεπαφές Χρήστη 10 7 6 7,25 2 2 6,5 8
3 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 2 1 1 10       1
Σύνολο 96

Αξιολόγηση Μαθημάτων από τους Φοιτητές

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου και εν γένει των υπηρεσιών του Τμήματος από τους φοιτητές καθιερώθηκε στα τελευταία χρόνια ως ένα βασικό μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Τα μαθήματα του ΠΜΣ αξιολογούνται μέσω ερωτηματολογίου που δίνεται στους φοιτητές προς συμπλήρωση (ανώνυμα) τις τελευταίες εβδομάδες διεξαγωγής των μαθημάτων. Το εαρινό εξάμηνο η αξιολόγηση έγινε ηλεκτρονικά με αντίστοιχη διαδικασία με αυτή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Στα παρακάτω αρχεία περιέχονται: Τα αριθμητικά αποτελέσματα αξιολόγησης (μέσος όρος βαθμολογίας ανά μάθημα και ανά ερώτηση του ερωτηματολογίου), και τα ποιοτικά σχόλια των φοιτητών (όσα υπάρχουν) ανά μάθημα.Τα αρχεία είναι σε μορφή Microsoft Excel 2007.

Εαρινό εξάμηνο 2011-2012

Αριθμητικά αποτελέσματα αξιολόγησης

Ποιοτικά σχόλια φοιτητών

*δεν υπάρχουν αντίστοιχα συγκεντρωτικά στοιχεία σε ηλ. μορφή για το χειμερινό εξάμηνο 2011-2012, διότι η αξιολόγηση έγινε με έντυπα ερωτηματολόγια.