Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το τμήμα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. 

Το διδακτορικό δίπλωμα  αποτελεί  ακαδημαϊκό  τίτλο,  ο  οποίος  πιστοποιεί την ουσιαστική  συνεισφορά  του  κατόχου  του  στην  εξέλιξη  καίριων  γνωστικών περιοχών,  την  κατανόηση  σε  βάθος  της  επιστημονικής  του  περιοχής  και  την εκπόνηση  μιας  πρωτότυπης  ή  καινοτόμου  εργασίας  ή  έρευνας  στο  πεδίο  της επιστήμης του. Το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Η  ελάχιστη  χρονική  διάρκεια  σπουδών  για  την  απόκτηση  του  Διδακτορικού  Διπλώματος  είναι  τρία  (3)  πλήρη  ημερολογιακά  έτη  από  την  ημερομηνία  ορισμού  της Τριμελούς  Συμβουλευτικής  Επιτροπής,  για  όσους  είναι  κάτοχοι  Μ.Δ.Ε.  Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ., δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. 

Ερευνητικές Περιοχές

Το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικού σε ερευνητικές περιοχές που συνδέονται με το χώρο της σχεδίασης βιομηχανικών προϊόντων και διαδραστικών συστημάτων, και ιδιαίτερα με τις τρεις βασικές κατευθύνσεις του τμήματος, την Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, τη Σχεδίαση με Υπολογιστή και την Οργανωσιακή Σχεδίαση.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές έρευνας:

Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί ο κατάλογος των διδακτορικών διατριβών του τμήματος με σύνδεσμο στο αρχείο της διατριβής (σε μορφή pdf).

Στατιστικά Στοιχεία

Παρακάτω περιέχονται στατιστικά στοιχεία για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.

Νεες Εγγραφές κατ' έτος από το ακ. έτος 2007-2008 έως το 2011-1012

ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
2007 1
2008 1
2009 7
2010 4
2011 0
2012 1
Σύνολο 14

Εξέλιξη του αριθμού των αναγορευμένων διδακτόρων του Τμήματος και διάρκεια σπουδών


 
Έτος αποφοίτησης
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2006 2007 2008 2009 2011 2012 Σύνολο αναγορευμένων Διδακτόρων  Δεν έχουν αποφοιτήσει  Διεγραφέντες  Σύνολο
2001   1 2       3   1 4
2002 1 1 1   1   4   5 9
2003     1 1     2   1 3
2004                 5 5
2005       1     1     1
2006         1   1 1   2
2007               1   1
2008           1 1     1
2009               1 6 7
2010               3 1 4
2011                    
2012               1   1
Σύνολα:  12 7 19 38