Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

ΠΜΣ: Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα -
Κλασσική Ομοιοπαθητική

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασική Ομοιοπαθητική, Το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των αρ. 10-12 του ν.2083/1992.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η δημιουργία, ολοκλήρωση και μετάδοση θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στο διεπιστημονικό πεδίο των ολιστικών εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων και ειδικότερα στο χώρο της Κλασικής Ομοιοπαθητικής, καθώς και ο καθορισμός του ρόλου της στο χώρο της υγείας.

Βασικά στοιχεία του επιστημονικού αντικειμένου του ΠΜΣ είναι η ολιστική θεώρηση και κατ' επέκταση η διεπιστημονικότητα. Συμπεριλαμβάνονται γνωστικές περιοχές όπως της Συστημικής Θεωρίας / Συστημικής Σκέψης, της Θεωρία Πολύπλοκων Συστημάτων, των Βιοσυστημάτων, της Βιοσημειολογίας, κτλ. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν το εύρος του διεπιστημονικού πεδίου στο οποίο πρέπει να βασίζεται ένα ΠΜΣ ολιστικών εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων όπως η Κλασική Ομοιοπαθητική, και υποδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας του μέσα σε ένα καθαρά διεπιστημονικό χώρο ο οποίος διέπεται από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και του οποίου ο πυρήνας είναι η Ολιστικότητα της Συστημικής Προσέγγισης.

Διαβάστε από τον επίσημο ιστότοπο του Τμήματος τον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.

Μαθήματα

Ακολουθεί ο κατάλογος μαθημάτων του ΠΜΣ όπου για κάθε μάθημα υπάρχουν σύνδεσμοι σε ενδεικτικά θέματα εργασιών και εξετάσεων και σε δείγματα εργασιών των φοιτητών.

Όνομα
ECTS
Δείγματα Θεμάτων Εργασιών
Δείγματα Θεμάτων Εξετάσεων
Δείγματα Εργασιών
1ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία / Συστημική Σκέψη 6 ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
Θεωρία της Ομοιοπαθητικής 6 ΘΕ1 ΘΕξ1  
Σχεδίαση Πληροφορίας - Ιστορικό 6 ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1
Φαρμακολογία 6   ΘΕξ1  
Εφαρμογές Πληροφορικής   ΘΕξ1, ΘΕξ2  
2ο Εξάμηνο
Θεωρία Πολύπλοκων Συστημάτων (Αυτόνομα Συστήματα / Βιοσημειολογία) 6 ΘΕ1 ΘΕξ1, ΘΕξ2 Ε1
Θεωρία της Ομοιοπαθητικής ΙΙ 6   ΘΕξ1  
Σχεδίαση Πληροφορίας - Ιστορικό Ι 6 ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1
Φαρμακολογία ΙΙ 6   ΘΕξ1  
Πληροφοριακά Συστήματα - Εφαρμογές 6   ΘΕξ1, ΘΕξ2  
3ο Εξάμηνο
Στοιχεία Κοινωνιολογίας / Θεωρίες Επικοινωνίας 6 ΘΕ1 ΘΕξ1 Ε1, Ε2
Φαρμακολογία ΙΙΙ 6   ΘΕξ1  
Σχεδίαση Πληροφορίας - Ιστορικό ΙΙ 6 ΘΕ1, ΘΕ2   Ε1, Ε2
Κλινική Άσκηση Ομοιοπαθητικής - Παρουσίαση Ζωντανών Περιστατικών 6   ΘΕξ1  
Μεθοδολογία της Έρευνας 6 ΘΕ1   Ε1

Διπλωματικές Εργασίες

Κατεβάστε τον πλήρη κατάλογο διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ.

Ενδεικτικές διπλωματικές εργασίες

Στατιστικά Στοιχεία

Παρακάτω περιέχονται στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό εγγεγραμμένων, τον αριθμό αποφοίτων, τη  διάρκεια φοιτησης, το βαθμό πτυχίου και τις βαθμολογίες των φοιτητών στα μαθήματα.

Νέες εγγραφές κατ' έτος από το ακαδ. έτος 2007-2008 έως το 2011-2012

AKAΔ. ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
2007-2008 26
2008-2009 9
2009-2010 8
2010-2011 7
2011-2012 6
Σύνολο 56

Εξέλιξη του αριθμού αποφοίτων και διάρκεια σπουδών


Ακαδ. έτος αποφοίτησης 
         
  2010 2011 2012 Σύνολο Αποφοίτων  Δεν έχουν αποφοιτήσει  Διεγραφέντες  Σύνολο
Ακαδ. έτος Εισαγωγής               
2007-2008 3 6 10 19 4 3 26
2008-2009   3 4 7   2 9
2009-2010         8   8
2010-2011         7   7
2011-2012         6   6
    Σύνολα:  26 25 5 56

Επιδόσεις μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Εξ. Τίτλος μαθήματος  Δηλώσεις Εξετ. στην κανονική Πέρασαν στην κανονική ΜΟ στην κανονική Εξετ. σε επανα-ληπτική Πέρασαν σε επαναλη-πτική ΜΟ σε επαναλ-ηπτική Σύνολο επιτυχ.
1 Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία / Συστημική Σκέψη 9 7 7 7       7
1 Θεωρία της Ομοιοπαθητικής Ι 8 6 6 7,83       6
1 Σχεδίαση Πληροφορίας - Ιστορικό 8 7 7 7,5       7
1 Φαρμακολογία 8 7 7 9,07       7
1 Εφαρμογές Πληροφορικής 8 6 5 8,1       5
2 Θεωρία Πολύπλοκων Συστημάτων (Αυτόνομα Συστήματα / Βιοσημειολογία) 8 4 4 9 1 1 8 5
2 Θεωρία της Ομοιοπαθητικής ΙΙ 7 4 4 7,25 1 1 8 5
2 Σχεδίαση Πληροφορίας - Ιστορικό Ι 7 4 4 8,62 1 1 9 5
2 Φαρμακολογία ΙΙ 7 4 4 9 1 1 7,5 5
2 Πληροφοριακά Συστήματα - Εφαρμογές 7 4 4 8,75 1 1 9 5
3 Στοιχεία Κοινωνιολογίας / Θεωρίες Επικοινωνίας 8 4 2 5,75 2 2 7,75 4
3 Φαρμακολογία ΙΙΙ 8 8 8 7,19       8
3 Σχεδίαση Πληροφορίας - Ιστορικό ΙΙ 8 7 6 8,25 1 1 9 7
3 Κλινική Άσκηση Ομοιοπαθητικής - Παρουσίαση Ζωντανών Περιστατικών 8 8 8 8,5       8
3 Μεθοδολογία της Έρευνας 8 7 7 7,71       7
4 Διπλωματική Εργασία 2       2 1 9,5 1
4 Πρακτική Άσκηση σε Ομοιοπαθητικό Ιατρείο 3 0 0   0 0   0
                Σύνολο 92

Αξιολόγηση Μαθημάτων από τους Φοιτητές

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου και εν γένει των υπηρεσιών του Τμήματος από τους φοιτητές καθιερώθηκε στα τελευταία χρόνια ως ένα βασικό μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Τα μαθήματα του ΠΜΣ αξιολογούνται μέσω ερωτηματολογίου που δίνεται στους φοιτητές προς συμπλήρωση (ανώνυμα) τις τελευταίες εβδομάδες διεξαγωγής των μαθημάτων.

Έντυπο αξιολόγησης μαθημάτων

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων είναι σε έντυπη μορφή και είναι διαθέσιμα στη Γραμματεία του ΠΜΣ.